Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Càtedra Bretxa Digital Generacional, en qualitat de titular de la pàgina web https://brechadigitalgeneracional.com/, comunica les dades identificatives exigides per l’esmentada norma: La nostra denominació: Càtedra Bretxa Digital Generacional (CIF UA Q-0332001-G)

  • La nostra activitat principal: formació
  • La nostra adreça: Universitat d’Alacant – Ctra. Sant Vicent del Raspeig S/N E-03690 – Sant Vicent del Raspeig (ALACANT)
  • La nostra adreça de correu electrònic de contacte: cbdgeneracional@ua.es
  • Domini: https://brechadigitalgeneracional.com/

Aquesta informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris i les usuàries de la pàgina web que es publica sota el nom de domini https://brechadigitalgeneracional.com/ assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La simple i mera utilització de la pàgina atorga la condició d’usuari/ària de la pàgina, bé siga persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i les condicions generals incloses en l’avís legal. Si la persona usuària no estiguera d’acord amb les clàusules i les condicions d’ús d’aquest avís legal, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. Aquest avís legal està subjecte a canvis i actualitzacions, per la qual cosa la versió publicada per Càtedra Bretxa Digital Generacional pot ser diferent en cada moment en què la persona usuària accedisca al portal. Per tant, l’usuari o la usuària ha de llegir l’avís legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedisca a la pàgina. A través de la pàgina, Càtedra Bretxa Digital Generacional facilita a les persones usuàries l’accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d’Internet per Càtedra Bretxa Digital Generacional o per tercers autoritzats. La persona usuària està obligada i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’avís legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en coneixement seu, bé siga per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins els continguts que conformen la pàgina, com també les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, la persona usuària s’obliga i es compromet a NO utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’avís legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per la Càtedra Bretxa Digital Generacional d’altres usuaris o usuàries o de qualsevol persona usuària d’Internet (maquinari i programari). La persona usuària s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la pàgina o a què tinguera accés en la condició d’usuari/usuària de la pàgina sense que aquesta enumeració tinga caràcter limitat. Així mateix, de conformitat amb tot això, la persona usuària no podrà: • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que tinga l’autorització escrita i explícita de la Càtedra Bretxa Digital Generacional, sempre que siga la persona titular dels corresponents drets, o bé que això estiga legalment permés. • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar dades identificatives de la Càtedra Bretxa Digital Generacional o dels/de les titulars. La persona usuària haurà d’abstindre’s d’obtindre i, fins i tot, d’intentar obtindre els continguts emprant per a fer-ho mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s’hagen indicat a aquest efecte en les pàgines web en què es troben els continguts o, en general, dels que s’empren habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comporten un risc de mala utilització o inutilització de la pàgina o dels continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les marques o els signes distintius de la Càtedra Bretxa Digital Generacional que apareixen en la pàgina són propietat d’aquesta o, si escau, de tercers que han sigut degudament referenciats o que n’han autoritzat l’ús, sense que puga entendre’s que l’ús o accés a la pàgina o als continguts atribuïsca a la persona usuària cap dret sobre les esmentades marques, noms o signes distintius, i sense que puguen entendre’s cedits a la persona usuària cap dels drets d’explotació que hi ha o poden haver-hi sobre aquests continguts. De la mateixa manera, els continguts són propietat intel·lectual de la Càtedra Bretxa Digital Generacional, o de tercers referenciats o que n’han autoritzat l’ús.

ENLLAÇOS

La pàgina pot incloure links o enllaços de text o gràfics cap a altres pàgines web i continguts situats fora del lloc web amb el propòsit de proporcionar més informació a la persona usuària. Aquests són propietat de tercers. Atés que són aliens a la Càtedra Bretxa Digital Generacional, aquesta no es responsabilitza de les esmentades pàgines web, dels continguts i de les conseqüències que puga implicar a la persona usuària l’accés. Aquelles persones que es proposen establir enllaços entre la seua pàgina web i la pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

  • No serà necessària autorització prèvia quan l’enllaç permeta únicament l’accés a la pàgina d’inici.
  • No es crearan “marcs” (frames) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de la Càtedra Bretxa Digital Generacional.
  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o ofensives sobre la Càtedra Bretxa Digital Generacional, els col·laboradors o les persones que es relacionen en la pàgina per qualsevol motiu.
  • No es declararà ni es donarà a entendre que la Càtedra Bretxa Digital Generacional ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts oferits o els llocs a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’establisca l’enllaç només podrà contindre allò estrictament necessari per a identificar la destinació de l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’establisca l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA

La Càtedra Bretxa Digital Generacional no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina, als continguts ni que aquests estiguen actualitzats, encara que desenvoluparà els millors esforços per a, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, la Càtedra Bretxa Digital Generacional no es responsabilitza dels danys o els perjudicis de qualsevol tipus produïts en la persona usuària que són causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produïsquen la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del portal durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ. La Càtedra Bretxa Digital Generacional exclou, amb les excepcions recollides en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i els perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la pàgina i dels continguts i al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris i les usuàries hagueren pogut atribuir a la pàgina i als continguts. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament informar la persona usuària sobre l’existència d’altres pàgines web que contenen informació sobre la matèria. Aquests enllaços no constitueixen suggeriment ni cap recomanació. L’accés a la pàgina no implica l’obligació per part de la Càtedra Bretxa Digital Generacional de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a la persona usuària, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics nocius. Per tant, la Càtedra Bretxa Digital Generacional no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir durant la prestació del servei de la pàgina, ni dels possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de la persona usuària o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de la persona usuària utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la pàgina web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades. La informació continguda en les pàgines que formen aquest portal tenen caràcter informatiu, formatiu, consultiu i divulgatiu. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La Càtedra Bretxa Digital Generacional exclou tota responsabilitat per les decisions que la persona usuària puga prendre basades en aquesta informació, com també pels possibles errors tipogràfics que puguen contindre els documents i gràfics de la pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense avís previ del contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS

La prestació del servei de la pàgina i dels continguts té, en principi, duració indefinida. La Càtedra Bretxa Digital Generacional, no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això siga raonablement possible, la Càtedra Bretxa Digital Generacional advertirà prèviament la terminació o la suspensió de la pàgina.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La Càtedra Bretxa Digital Generacional és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, durant la navegació a través de la pàgina web Càtedra Bretxa Digital Generacional, no se sol·licitaran dades de caràcter personal. En el cas que aporte les dades a través d’un missatge de correu electrònic utilitzant l’adreça que ha sigut proporcionada per la Universitat d’Alacant, aquesta estarà subjecta a allò que descriu en aquesta pàgina: https://si.ua.es/es/normativa/condiciones-de-uso-del-correo-electronico.html.

JURISDICCIÓ

Per a les qüestions que se susciten sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquest avís legal, com també de les reclamacions que puguen derivar-se’n de l’ús, totes les parts intervinents se sotmeten als jutges i els tribunals de Sant Vicent del Raspeig (ALACANT), i renuncien de manera expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls. La legislació aplicable a l’avís legal es regeix per la llei espanyola.

Skip to content